Re-integratie Spoor 2: Kosten en Financiele lasten 

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en terugkeer binnen de eigen organisatie niet mogelijk blijkt, treedt re-integratie spoor 2 in werking. In dit scenario werken de werknemer en werkgever samen om een nieuwe kans te vinden bij een andere werkgever, als een soort 'carrière-herstart' buiten het oorspronkelijke bedrijf.

Waarom u een spoor 2 traject moet beschouwen als een investering

Hoewel we spreken over kosten moet u een spoor 2 traject eigenlijk als een investering beschouwen. Een succesvol traject heeft namelijk een financiële keerzijde, die je het rendement zou kunnen noemen.

Om dit goed te begrijpen is het belangrijk om de verschillende financiële componenten bij een tweede ziektejaar onder de loep te nemen:

  • Doorlopende loonkosten en verzuimpremie

  • Kosten ziekteproces en re-integratie inspanningen

  • Transitiekosten

  • Kosten eigen risico

Doorlopende loonkosten en verzuimpremie

In het tweede ziektejaar lopen afhankelijk van je verzekeringssituatie de loonkosten door. Dit is minimaal 70%, maar vaak ook, door bijv. de CAO, 85% of 90%. Kleinere werkgevers zijn vaak verzekerd tegen lang-verzuim, waardoor de directe kosten meevallen. Echter verzekeraars verdisconteren dat in de premie voor verzuimverzekering in de drie opvolgende jaren. Linksom of rechtsom leidt langdurend en hoog verzuim tot hoge (loon)kosten.

Kosten ziekteproces en re-integratie inspanningen

Zolang het verzuim doorloopt dien je als werkgever inspanningen te (laten) verrichten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het bezoek aan de bedrijfsarts, de inzet van de interne of externe casemanager, een interventie (bijvoorbeeld omscholing) van de verzuimende persoon. 

Hierbij speelt ook een rol dat de werknemer ook in het tweede ziektejaar kan terugkeren naar eigen werk(gever) en het permanent vervangen van de werknemer niet altijd mogelijk is.

Transitiekosten en vergoeding

Naast bijvoorbeeld scholingskosten, zijn er vaak ook juridisch kosten en administratieve kosten. Bovendien heeft de werknemer recht op een transitievergoeding bij (gedeeltelijk) ontslag na twee jaar ziekte. Deze is vaak terug te vorderen via het UWV, mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

Kosten eigen risico

Als je als organisatie eigen risico draagt ben je vaak verantwoordelijk voor de betaling van de loonkosten in jaar één en twee van het verzuim. 

Je kunt ook kiezen om het eigen risico te dragen voor de WIA. Dit betekent dat als mensen na hun ziekte een WIA uitkering krijgen de verantwoordelijkheid voor de betaling hiervan bij de werkgever ligt. 


De winst die te behalen valt bij een succesvol spoor 2 traject

Er zijn dus veel potentiële financiële gevolgen rondom een verzuimtraject en een tweede spoor traject. Adequaat verzuimmanagement en een goede re-integratie aanpak is hoe dan ook waardevol.

Een succesvol spoor 2 traject kan de nodige kosten besparen. Als een werknemer binnen een spoor 2 traject (gedeeltelijk) overstapt naar een andere werkgever of besluit de organisatie te verlaten dan heeft dit een gunstig effect op alle van de hierboven genoemde kosten: De loonkosten stoppen of nemen af, re-integratie inspanningen kunnen gestaakt worden, bij een werkhervatting elders is er (meestal) geen risico WIA.

Odoo • Tekst en afbeelding

Wat is een succesvol spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject is succesvol als er sprake is van een werkhervatting. Deze werkhervatting kan leiden tot een:

  • Detachering

  • Overstap naar andere werkgever

  • Beëindiging dienstverband via VSO 

De kosten van een spoor 2 traject

Als het niet de eerste vraag is, dan is het al snel de tweede vraag. Wat kost een spoor 2 traject? Natuurlijk is dit een terechte vraag van een organisatie. En we zullen er niet om heen draaien. Een tweede spoor traject bij Ascenditur, waarvoor de begeleiding het hele tweede ziektejaar beslaat, kost meestal tussen 4.500 en 5.000 euro.

Detachering

Een Spoor 2 kan leiden tot het uitvoeren van werkzaamheden voor een nieuwe werkgever. Na een proefperiode/werkervaring kan gekozen worden voor een detachering. Tijdens de detachering leent een bedrijf de werknemer in van de oorspronkelijke werknemer. Hiervoor wordt vaak een deel van de loonsom betaald. 

Overstap naar andere werkgever

Uiteindelijk kan een spoor 2, al dan niet via een tijdelijk detachering, leiden tot de overgang van een werknemer naar een nieuwe werkgever. Deze definitieve overgang kan leiden tot een voortijdige beëindiging van het dienstverband. Hierdoor stoppen de loonkosten.

Beeindiging dienstverband via VSO 

Een werkgever kan er gedurende een spoor 2 traject voor kiezen om het dienstverband te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld als werknemer de overtuiging heeft dat hij in een werkomgeving met een andere belasting snel een nieuwe baan kan vinden, of dat hij niet langer aan de re-integratieverplichtingen wil voldoen. In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst (VSO) worden opgesteld waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vaak gebeurt dit in combinatie met een beëindigingsvergoeding.

Odoo + afbeelding en tekst

Re-integratie spoor 2:

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend een offerte voor een spoor 2 re-integratietraject.

Hoe streven wij een succesvol scenario na?

Om een spoor 2 traject succesvol te laten zijn, houden we bij Ascenditur in een spoor 2 traject rekening met de belangen van zowel werkgever als werknemer vanuit verschillende perspectieven.

Door in het begin van een spoor 2 traject ook aandacht te hebben voor de verschillende financiële scenario’s, proberen we de werknemer inzicht te geven in de verschillende mogelijke financiële uitkomsten en de waarschijnlijkheid hiervan. Op die manier is de werknemer zich meer bewust van de mogelijke scenario’s en verlagen we de angst en onzekerheid rondom toekomstige financiën. 

Duidelijkheid over het financiële voorkeursscenario geeft ook richting aan de ambities ten aanzien van nieuwe arbeid. Daarmee draagt het bij aan; bewustwording, acceptatie en duidelijkheid, belangrijke succesfactoren binnen een tweede spoor traject.

Op zoek naar een spoor 2 re-integratie traject voor uw medewerker?

Stuur ons een bericht, we maken graag een offerte op maat.